BulgarianCzechEnglishFrenchGermanGreekItalianRussian
За Компанията | Комор ЕООД

За Компанията

За Компанията

Logo

Комор ЕООД е бързо развиваща се многопрофилна инженерингова компания „пълен цикъл“, оказваща услуги по подготовката и управлението на промишлени инвестиционни проекти във формат EPCM + (engineering, procurement, and construction management). Предмет на нашата дейност са големи проекти в инфраструктурната сфера, военната промишленост, минното дело, ресурсите, енергийната, нефтегазовата и химическата промишлености, както и редица други отрасли на икономиката.

Мисия – да създадем предпоставки за трансфер на технологии, на опит, на научни постижения и знания, да работим на границата между науката и производството, като трансформираме опитно-промишлените технологии в съвременни промишлени производства и да участваме в световното научно-практическо развитие на индустрията, като усвояваме минималното количество първоначална информация, с която разполагаме.

Стратегия            

 

Основната концепция за създаването на компанията е потребността от обединяването и интегрирането в единен комплекс – опита и решението на технически, технологически, организационни и финансово-икономически задачи, свързани с реализацията на широкомащабни, комплексни проекти за създаването на нови, модернизацията и реконструкцията на съществуващи производства, като се прилагат най-добрите български и чуждестранни разработки.

 

В съвременният свят инженеринга е във всичко, което ни заобикаля. Всеки инженер се развива в избрано направление и на пазара съществуват множество инженерингови фирми, които са частично или тясно специализирани в едно инженерно направление. Идеята за създаването на Комор ЕООД е да обедини различните видове инженеринг в единна интегрирана система, в която са внедрени международни иновационни технологии и научни постиженията.

Стратегическо направление в развитието на компанията е да се увеличи делът на  дейностите свързани с въвличането в текущите проекти на резултатите от собствените или привличането на know-how разработки, които са на стадии НИОКР, НИР и развойни дейности в опитно-промишлена експлоатация.

Сформирано е разбирането, че базовият елемент на всеки проект е грамотно и творчески изработената концепция, реализацията, на която позволява да се достигнат най-добрите комплексни показатели на проекта. Именно в разработката на основната концепция на проекта, удовлетворяващ изискванията на нашите възложители е концентрирана основната работа на компанията. При това не по-малко внимание се обръща на всички други компоненти, които в съвкупност позволяват да се достигне висока степен на „реализация“ на проекта.

Предпоставки за създаването на Комор ЕООД в България:

–  Отсъствието на трансфер на технологии, на опит, на научни постижения и знания;

– Липса на голяма инженерингова компания, способна да изпълнява проекти „до ключ“ – компания, която е концентрирала в себе си инженерни знания, информационно-програмно обезпечение, оборудване, умение да създават и управляват проекти, т.е. обединяваща функциите на мощен системен интегратор и производител на работа;

–  Липса на единна база данни за доставчици и технологии;

–  Повишаване привлекателността на иновационната дейност за частния капитал;

–  Недостиг на квалифицирани технически специалисти.


Hit Counter provided by technology news