BulgarianCzechEnglishFrenchGermanGreekItalianRussian
Новото направление на инженеринга | Комор ЕООД

Новото направление на инженеринга

Новото направление на инженеринга

Въпреки активното развитие на екологично инженерство като отделен пазарен сегмент, устойчива концепция за тази дейност все още не е разработена. Най- краткото тълкуване на екоинженеринга е следното:

Екологичен инженеринг ( ekoinzhiniring ) – осъществяването чрез определени организационни и правни форми на комплекс от целенасочени действия, имащ за резултат създаването на нови производствени мощности с цел да се сведе до минимум щетите в сферата на опазването на околната природна среда и използването на природните ресурси, характеризиращ се със задължителното участие на държавата и наличието на специалните субекти: организации – замърсители на околна среда (възложител/клиент) и специализирани инженерингови организации, извършващи проектиране, производство и доставка на технически системи за нейната защита (изпълнител).(Голиченков А.К. Экологическое право России: словарь юридических терминов, 2008 г.)

В действителност, екоинженеринга позволява реализирането на идеята за устойчиво развитие на всяко промишлено предприятие, способно едновременно да съкрати вредното въздействие върху околната среда и да повиши ефективността на производствените процеси.

Екологичният инженеринг включва няколко направления на дейността за оперативно предотвратяване възникването на негативни екологични последствия от работата на промишлените предприятия , в тази сфера е необходимо осъществяването на постоянен екологичен контролинг.

Екологичен контролинг – това е система за постоянно наблюдение, регулиране и мониторинг, оценка и контрол на екологичния компонент в текущата дейност или планиран проект.

Екологичния контролинг включва   :

• екологичните аспекти на инвестиционния проект,

• екологичен мениджмънт,

• екологично консултиране,

• екологичен маркетинг.

Екологичното консултиране – предоставяне на висококвалифицирана помощ на ръководителите за обезпечение природосъобразна дейност на организацията. Такъв вид консултации се извършват от независими експерти (извън щата на организацията), специализирани в конкретна област.

Екологично консултиране се осъществява:

– На ръководителите – в  областта на организацията и планирането на мероприятия по опазване на околната среда и предприемане на превантивни мерки за екологичната дейност в предприятието;

– На ръководителите и специалистите в предприятието – по въпросите за създаването и функционирането на система за екологичен мениджмънт в предприятието;

– На ръководители и отдела по екология на предприятието – за предприемането на оптимални технически и технологични решения, позволяващи да се сведе до минимум въздействието върху околната среда

–  В областта на разработването и внедряването на програми за контрол на производството, мониторинг на действащи обекти и съоръжения, оптимизиране на разходите за дейностите по опазване на околната среда

Компетентната оценка зависи от релевантността на данните за текущото състояние на околната среда, както и прогнозите за основни промени в ситуацията. За получаването на оперативна информация се прилага екологичен (производствено-екологичен) мониторинг.

Екологичен (производствено-екологичен) мониторинг – комплексна система за наблюдение за състоянието на околната среда, за оценка и прогнозиране на  промените в състоянието на околната среда под въздействието на природни и антропогенни фактори.

В основата на екологичния мониторинг са залегнали следните действия:

–  Получаване на данни от измервания за състоянието на контролираните от държавата природни среди и фактори

–  Оценка на екологичното състояние на природните среди, анализ на текущата екологична обстановка и прогноза за динамиката на нейното развитие

–  Навременни решения за предотвратяване на отрицателните въздействия върху околната среда

– Потвърждение на установените норми за емисиите и изхвърлянето, представяне на резултатите от производствения контрол пред държавните органи по опазване на околната среда.

 

Екологичен одит – това е независима, комплексна, документирана оценка за спазването на изискванията от страна на субекта осъществяващ дейност, в това число регламенти, подзаконови актове и нормативни документи в областта на опазването на околната среда, изискванията по международните стандарти и подготовката на препоръки за подобряване на тази дейност.

Екологичният одит включва:

– одит на дружеството по отношение спазването на стандартите и изискванията в областта на опазването на околната среда,

– изготвяне на препоръки за дейността по опазване на околната среда,

– независима оценка на разходите за използване на природните ресурси,

– контрол над ресурсите (финансови, технически, човешки ресурси), заделени за опазване на околната среда,

– Създаване на прозрачност за резултатите от управлението на екологичните показатели пред ръководството

– Аргументиране за вземането на обосновани решения в областта на дейността по опазване на околната среда

– Намаляване на административните разходи, предотвратяване на глоби от страна на държавните органи

– Оптимизация на екологичните плащания

– Бърза адаптация към промените, включително в законодателството, за защита на околната среда и свързаните с нея области.

Енергийния одит – дейност, насочена към оценка на енергоефективността на предприятията или производствата. В този случай  под енергийната ефективност се разбира съотношението на печалбата към използваните топло-енергийни ресурси (горива и енергия). Енергийния одит също се извършена в съответствие с редица нормативно-правни документи.

Като се има предвид сложната екологична обстановка, както и световните тенденции за намаляване на вредното въздействие на промишлеността върху околната среда, може да се каже, че темата на екологичната безопасност ще бъде една от най-актуалните тенденции в следващите години.

В този аспект екологичния инженеринг може да предостави на пазара политика по опазване на околната среда, като същевременно се увеличава ефективността на предприятията.

Назад


Hit Counter provided by technology news