BulgarianCzechEnglishFrenchGermanGreekItalianRussian
Преоценяване на екологичната ситуация | Комор ЕООД

Преоценяване на екологичната ситуация

Преоценяване на екологичната ситуация

Сегашните темпове на развитие на световната индустрия, глобализацията на икономиката, както и негативното въздействие на човешката дейност върху околната среда ни заставиха да преоценим резултатите от необходимия технологически растеж и по нов начин да погледнем върху процеса за внедряване на промишлените технологии. Днес основната международна тенденция е съсредоточена върху прилагането на не само ефективни, но и природосъобразни и екологически безопасни решения. В този контекст, на преден план излиза спазването в работния процес принципа на екологическия инженеринга, в основата, на който е намирането на максимално надеждните решения за намаляване на енергоемкостта на производството и намаляване на вредното въздействие върху околната среда.

Заплахата        

Диспропорциите в природата са достигнали критично ниво. Продължават да се повишават нивата на замърсяване на въздуха, водите и почвата; биологичното разнообразие намалява; нарастват темповете на изчерпване на невъзпроизводимите ресурси. Учените предупреждават за настъпващите промени в климата, т. нар. глобално затопляне, което е следствие на замърсяването на околната среда, особено от емисиите въглероден двуокис. Ако не се вземат незабавни мерки, резултатите за жизнената среда и световната икономика биха били катастрофални през следващите десетилетия.  Природните ресурси са ограничени, някои от тях са изчерпани до критичния минимум, а запасът на други е за едва няколко десетилетия. В някои случаи пазарният механизъм е основната причина за създаване или задълбочаване на тези проблеми. Налага се извода, че целите на пазарната икономика не би трябвало да се ограничават само с печалбата и икономическата ефективност. Това предполага използването на нова система от икономически стимули, чрез която да се промени в желаната посока развитието на производството и потреблението.

Държавата

Днес в законодателството на всяка държава са заложени редица ключови закони и нормативно-правни актове, регулиращи екологическата безопасност в индустрията и на гражданското общество. По този начин, на фона на съществуването на голям брой регулиращи норми и различни изисквания, напълно логично беше формирането на сегмента екологически инженеринг – дейност, предназначена за разглеждане и модернизация на промишлените и гражданските обекти от гледна точка на тяхната екологическа безопасност.

Топливно – енергийния комплекс

Предприятията от топливно-енергийния комплекс, играещи ключова роля в общата икономика на всяка страна се явяват едновременно и един от основните замърсители на природата. Основните екологически проблеми на ТЕК са следните:

 • Задръстването и замърсяването на земята

 • Замърсяването на въздуха

 • Замърсяването и изчерпването на повърхностните води

 • Изхвърляне на сондажни отпадъци, отпадъчни води, разтворители, отпадъци и утайки от масла

 • Липсата на механизъм за контрол и внедряване на енергоефективни решения

 • Промяна на родният хабитат на местни малки народи

 • Потенциалните екологични последици, бедствия, аварии и инциденти.

За ефективното изпълнение на дейностите по опазване на околната среда има редица необходими мерки.

Получаване на разрешения:

 • разрешителни (квоти) за емисии, зауствания (изхвърляния), разположение и управление на отпадъците, стопанисването и управление на горите (гори, разрешителни за сеч), за използването на превозни средства

 • документи за използването на земята,

 • изчисляване, съгласуване и одобряване на санитарно-охранителната зона

 • лицензии за отделните видове дейности (използване на водните обекти и недрата, управление на отпадъци, радиоактивни вещества).

Провеждане на редица мерки за опазване:

 • нормиране на допустимото въздействия върху околната среда,

 • обучение на ръководителите и отговорните лица,

 • производствен (инструментален) екологически контрол,

 • планиране и организация на мероприятия по охрана на околната среда, обезпечение на екологическата безопасност и рационалното природоизползване,

 • оценка на въздействия върху околната среда, разработка на мероприятия по нейната охрана, екологическа експертиза на планираната икономическа или друга дейност,

 • контрол (одит) на дейността по опазване на природата,

 • сертифициране на система за управление на околната среда,,

 • разработване на план за предотвратяване и ликвидиране на нефтени разливи, оборудване и обучение на специализирани звена.

Нефтосъдържащи отпадъци

Като един от най-ярките примери за екологически проблем на предприятията от ТЕК може да дадем проблема по преработката на нефтосъдържащите отпадъци, засягащи всяко предприятие от отрасъла.

Нефтосъдържащите отпадъци се образуват на всички етапи на производствения процес: от проучването и разработването на нефтените и газовите месторождения да преработката на нефта и реализацията на нефтопродуктите. Независимо от това дали утайките са природни или техногенни, те остават екологически опасни химически съединения, които е необходимо да бъдат обезвредени и утилизирани.

Една от сериозните задачи на съвременните мащабни предприятия е преработката на големи обеми дългогодишни застарели нефтени утайки. По статистика от 3 до 7% от добития нефт се губи във вид на намърсявания или отпадъци.

Реализацията по утилизацията на НСО ще осигури радикално подобряване на екологическата обстановка, сваляне на социалното напрежение, повишаване нивото на екологическата безопасност на населението, внедряване на „най-добрите съществуващи“ технологии и оборудвания, съкращаване на екологическите глоби, подобряване на имиджа и повишаване на инвестиционната привлекателност на региона.

Назад


Hit Counter provided by technology news