BulgarianCzechEnglishFrenchGermanGreekItalianRussian
Управление на проекти за изграждане на депа | Комор ЕООД

Управление на проекти за изграждане на депа

Управление на проекти за изграждане на депа

Комор ЕООД извършва подготовка и управление на инвестиционни проекти за изграждане на депа във формат EPCM + (engineering, procurement, and construction management).

*Пълният списък на услугите и етапите на работа по подготовката и управлението на проекти във формат EPCM, които изпълнява Комор ЕООД, можете да изтеглите от страницата ни за Услуги EPCM.

Изграждането на ново депо за твърди битови отпадъци включва следните основни етапи:

1) определяне на количеството на твърдите отпадъци, които трябва да се депонират;

2) избор на място за изграждане на депото;

3) получаване на разрешение за изграждане на депо върху избраната площадка;

4) изготвяне на инженерен проект;

5) изготвяне на ОВОС на проекта и получаване на разрешение;

6) изграждане на депото и започване на неговата експлоатация.

Въз основа на броя на населението в съответната община и установените норми за генериране на твърди отпадъци, на очакваното количество твърди отпадъци и други фактори, се прогнозира и определя общото количество на отпадъците за определено време. Първо се определя обемът на депото, след това – експлоатационният му период. Предимство трябва да се дава на земни площи, които са изоставени кариери за добив на суровини; различни оврази, които не се използват за друга полезна цел. Значение имат и хидрогеоложките условия – отчита се видът на почвата; нивото и характерът на подпочвените води; количеството на атмосферните валежи; характерът и количеството на повърхностните води в района. Площадките трябва да са най-малко на 10 километра от аерогари поради отделянето на газове. От икономическите фактори значение има разстоянието за превозване на депонираните отпадъци. Тези разстояния обаче все повече се увеличават.

Проблемите са свързани с отделените газове и замърсяване на подпочвените води от отделилите се от депата отпадъчни води. Това изисква облицоване на мястото на депото с непропусклив слой и изграждане на специални системи за събиране и третиране на отделените газове от депата и отпадъчните води.

Отделянето на биогаз и неговото обезвреждане или оползотворяване е съществен елемент от експлоатацията на депата. Интензивното отделяне на биогаз в депото е след две години от покриването на даден участък в депото. Достига максимум след пет години. След това започва да намалява отделянето на биогаз, като значително отделяне има около 20 години.

Отделените от съвременните изолирани депа отпадъчни води мога да се третират по два начина:

1) Рециркулация на отпадъчните води и връщане за оросяване на депото, когато има валежи.

2) Пречистване на отпадъчните води, като се подават в канализационната мрежа и третиране в пречиствателни станции за битови отпадъчни води.

Разходите за депониране на твърди отпадъци зависят от много фактори и варират в широки граници:

1) вида и разположението на терена;

2) капиталовложенията за изграждане на депото;

3) експлоатационните разходи при самото депониране;

4) разходите за запечатване, закриване и рекултивиране на депото;

5) разходите за мониторинг на депото по генерираните газове и отпадъчни води, които се отделят до 30 години след неговото закриване.


Hit Counter provided by technology news