BulgarianCzechEnglishFrenchGermanGreekItalianRussian
Управление на проекти за третиране и оползотворяване на отпадъците | Комор ЕООД

Управление на проекти за третиране и оползотворяване на отпадъците

Управление на проекти за третиране и оползотворяване на отпадъците

Комор ЕООД извършва подготовка и управление на промишлени инвестиционни проекти за третиране и оползотворяване на отпадъците (битови, производствени, опасни, строителни), във формат EPCM + (engineering, procurement, and construction management).

*Пълният списък на услугите и етапите на работа по подготовката и управлението на проекти във формат EPCM, които изпълнява Комор ЕООД, можете да изтеглите от страницата ни за Услуги EPCM.

При подготовката и управлението на проекти за третиране и оползотворяване на отпадъци Комор има за цел – разработването и внедряването на интегрирана пазарно ориентирана и адаптирана към изменящите се условия система за управление.

Тази система обхваща обработка на вещества с твърда, течна, газообразна и радиоактивна консистенция, разработването на различни методи за тяхната утилизация (обезвреждане) и областите за по-нататъшното им приложение.

Благодарение внедряването на цялостната система и контролираното третиране на отпадъците става възможно производство на суровини и материали, получаване на рециклиран краен продукт, гориво, електроенергия, обогатители за почва и т.н. Внедрената системата за управление има за цел:

1) прекратяване и минимизиране образуването на отпадъци и най-вече генерираните отпадъци с опасни свойства

2) събиране, транспортиране и сортиране на отпадъците;

3) обезвреждане, преработване, повторна употреба и оползотворяване на отпадъците чрез прилагане на един или няколко от следните методи: рециклиране; физико-химично третиране; биологично третиране; термично третиране и инсинерация; депониране (складиране);

4) контрол върху цялостния процес.

Всеки проект се разработва индивидуално в зависимост от потребностите на клиента, неговата дейност и нормативната база.

Първоначално се определя изходната информация по проекта, чрез количествен и качествен анализ на отпадъците, т.е. определяне на прогнозното количеството, настоящия и прогнозния морфологичен състав и %-но съотношение на отделните компоненти, произхода на отпадъците.

Изборът на метод за третиране на отпадъци се определя от много фактори, които трябва да се отчитат комплексно въз основа на технико-икономическите и екологичните критерии за оптималност. Анализират се всички техники и технологии за третиране на отпадъците, провежда се SWOT – анализ на приложимите в зависимост от вида на отпадъците технологии, уточнява се крайния продукт от цялостния процес на третиране, като се анализират видовете продукти получени без прилагане на сепарация, с прилагане на сепарация и разделяне на фракции, степента на обработка на отделните фракции или прилагане на метод за последователна обработка на фракциите.

Сепарацията може да бъде механична, полуавтоматизирана или напълно автоматизирана без ръчно сепариране на отпадъците. Избора на сепарираща технология е отново свързан с произхода и морфологичния състав на отпадъците, но като цяло сепариращите инсталации са на база:

  • Механична сепарация

  • Хидросепарация

  • Магнитна сепарация

  • Аеросепарация

  • Индукционна сепарация

  • Барабанни сепаратори

  • Дискови сепаратори


Hit Counter provided by technology news