BulgarianCzechEnglishFrenchGermanGreekItalianRussian
Технологичен и технически инженеринг | Комор ЕООД

Технологичен и технически инженеринг

Технологичен и технически инженеринг

Резултата от успешните научно-изследователски, развойни и опитно-конструкторски дейности и разработки на инженерите от всички направления на инженеринга са промишлените технологии, индивидуалните технически и технологически решения за решаване на производствените, експлуатационните, ресурсните и други проблеми на съвременните производители. Всички тези разработки са насочени, както към мащабни производствени процеси, така и към намиране на индивидуални и приложими в практиката решения за подобряване на естетическия вид, практичността, производителността и ефективността на отделните оборудвания, апарати, машини, техники, електро-инструменти, спомагателен инвентар и много други.

Голямо внимание в развитието на промишлените технологии се отделя в напредналите страни, но за съжаление в България няма трансфер на технологии, на опит, на научни постижения и знания.

Комор ЕООД е многопрофилна инженерингова компания, която изпълнява промишлени инвестиционни проекти и за това основна цел, и стратегическо направление в развитието ни е да се увеличи делът на  дейностите свързани с въвличането в текущите проекти на резултатите от собствените или привличането на know-how разработки, които са на стадии НИОКР, НИР и развойни дейности в опитно-промишлена експлоатация от Русия, Германия, Израел, Дания, Франция, Америка и други страни, като търсим оптимални решения по проектите, в зависимост от нуждите на нашите възложители.

Мисията на Комор ЕООД е да създаде предпоставки за трансфер на технологии, на опит, на научни постижения и знания в България, да работим на границата между науката и производството, като трансформираме опитно-промишлените технологии в съвременни промишлени производства и да участваме в световното научно-практическо развитие на индустрията, като усвояваме минималното количество първоначална информация, с която разполагаме.

В стремежа си да бъдем актуални и полезни на производителите от различните сектори на икономиката ние обединяваме усилията си с различни производители от международния и българския пазар и разглеждаме техническия и технологическия инженеринг, като отделно направление и се стремим да помогнем на производителите да внедрят съвременните технологии в своята дейност и да създават конкурентоспособни на международния пазар производства.

Комор ЕООД предлага решения в следните направления от областта на технологичния и техническия инженеринг:


Hit Counter provided by technology news